Varsel om utvidet planområde, Kløftaveien 121, Nesodden Kommune. by FrostArkitekter AS

Vi viser til varslingsbrev datert 16. januar 2018, varsel om oppstart detaljregulering for Kløftaveien 121. Varslingsbrevet finner du her

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler utvidet planområde i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for Kløftaveien 121 henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune. Eiendommen skal reguleres til boligformål med tilhørende formål, som parkering og renovasjon

Planområdet er ca. 21,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, men berører også tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samt veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til Søderlindsvei der gang- sykkelveien i dag opphører. Det skal også opparbeides en felles innkjøring til eiendommene 22/47 og 22/24. Innkjøringen skal oppabeides på eiendommen 22/48.

Da planen ble varslet i januar 2018 ble det ikke hele strekningen langs Kløftaveien frem til Søderlindvei varslet, da deler av gang og sykkelveien allerede er regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud. Denne strekningen av gang- og sykkelveien skal reguleres på nytt slik at gang- og sykkelvei kan opparbeides i henhold til dagens vei- og gatenorm.

 Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

 Gjeldende regulering i området

Gjeldende regulering i området

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 7. september 2018 til:

Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632

E-post: maia@frostark.no

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.
Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

Rammetillatelse by FrostArkitekter AS

Vi har nå fått rammetillatelse for ombyggingen av en enebolig i Oslo Kommune. Utgangspunktet er en to-etasjes bolig  som skal totalrenoveres og tillegges en ekstra etasje og boenhet. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 Dagens bolig

Dagens bolig

rendringer2.jpg
rendringer3.jpg

Rammetillatelse by FrostArkitekter AS

Vi har nå fått rammetillatelse for ombyggingen av en enebolig i Drammen Kommune. Utgangspunktet er en en-etasjes bolig med krypkjeller og saltak, som skal totalrenoveres og tillegges en ekstra etasje. Vi gleder oss!

Render 02.jpg
Render 04.jpg

VARSEL OM OPPSTART AV FORENKLET REGULERINGSENDRING by FrostArkitekter AS

GJELDER:                     Forslag til endring av byggegrense og eiendomsgrense på eiendommen.                   -                                     Eksisterende formål og virksomhet opprettholdes       

ADRESSE:                    Bjerkåsholmen 115, 3470 Slemmestad. 

GNR./BNR.:                  68/393

GRUNNEIER:                Vollen Båtservice AS

TILTAKSHAVER:           Ulrika og Jon-Geirr Spockeli

KONTAKT:                   Frost Arkitekter AS v/Siri Sandbeck Walther
                                    Telefon: 45 91 79 37, E-post: post@frostark.no

 Utsnitt planområdet: Planens avgrensing vises med stiplet, tykk strek

Utsnitt planområdet: Planens avgrensing vises med stiplet, tykk strek

REGULERINGSENDRINGER FOR BJERKÅSHOLMEN 115

Frost Arkitekter på vegne av Vollen Båtservice AS, varsler med dette oppstart av forenklet reguleringsendring i henhold til plan- og bygningsloven s § 12-8, for eiendommen Bjerkåsholmen 115, gnr/bnr 68/393 i Asker kommune.

Hensikt men endringene av gjeldende reguleringsplan er å:

·      Justere byggegrenser slik at de overensstemmer med eksisterende bebyggelse.

·      Utvide eksisterende byggegrense for tilpassing til planlagt nybygg som erstatter midlertidig plasthall.

·      Justere regulerte eiendomsgrenser slik at de harmonerer med eksisterende brygge.

Prosessen søkes gjennomført som mindre endring.

Planområdet er ca. 36,5dekar med avgrensing som vist på kartutsnittet. Planområdet består hovedsakelig av eiendommen 68/393, men omfatter også omkringliggende eiendommer. Avgrensingen i varslingen tar med mer enn det som skal justeres, det er for å sikre inn- og utkjøring til eiendommen og eventuelle andre forhold som kan oppstå underveis i planprosessen. Planavgrensen vil dermed komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Eiendommen vil benytte den eksisterende inn- og utkjøringen til eiendommen.

Ved rullering av Asker sin nye kommuneplan 2018-2030, sendte Frost Arkitekter på vegne av tiltakshavere inn et innspill. Innspillet omhandlet overstående hensikt med planarbeidet.

 

PLANOMRÅDET

Bjerkåsholmen 115 er i dag en industritomt der det utføres reparasjon, service og oppbevaring av båter opptil 60 fot.

 eiendommen markert med formål

eiendommen markert med formål

Området er i kommuneplan for Asker avsatt til næringsbebyggelse – nåværende. Sjøområdet marker i grått er avsatt til Havn- nåværende. Grønt området nord for eiendommen er avsatt til LNFR – nåværende. Vollen Båtservices bebyggelse ligger delvis inn på området som er avsatt til LNFR.

 I kommuneplanen er området avsatt til næringsbebyggelse - nåværende (lilla).

I kommuneplanen er området avsatt til næringsbebyggelse - nåværende (lilla).

Tomten 68/393 er regulert til kontor/industri/lager og er avlest fra Asker kommune sine karttjeneste til å være 4115 m2. Tomten har en TU-utnyttelse på 100% innenfor byggegrensen. Eiendommen er regulert av reguleringsplan og ikrafttredelse fra Asker kommune, teknisk rådmann, 13.mars 1991, Karsten Krogsæter, vedtatt av Asker kommunestyre i møte 6. Mars 1991 i henhold til plan-og bygningsloven § 27-2 nr. 1 og 28-1.Planens navn er Reguleringsplan for Bjerkås næringspark, Asker kommune. Eiendommen følger §4 i reguleringsbestemmelsene, område for industri/kontor/lager.

Området heter I3, som i planen sier at kan bebygges med kontor/industri/lager og tilhørende anlegg. Maks tillatt tomteutnyttelse, TU=100%. Yttervegger og vegger mellom bruksenheter medregnes i tillatt tomteutnyttelse.

Deler av Vollen Båtservices bebyggelse ligger utenfor området som er regulert til Kontor/Industri/Lager. Se bilde 3. 

Annet pågående planarbeid som kan ha betydning for planarbeidet er endringer av regulerte hensynssoner ifbm utvikling i regi av VEAS.

 Området er regulert til Kontor/Industri/Lager (lilla)

Området er regulert til Kontor/Industri/Lager (lilla)

OM EIENDOMMEN OG BEDRIFTENS HISTORIE

Bjerkåsholmen 115 ligger i Asker kommune på grensen til Røyken kommune mellom Vollen og Slemmestad. Man kommer til eiendommen fra Slemmestadveien, ned Eternitveien og helt ned til havneområdet ved siden av Veas (renseanlegg) ,langs kystlinjen. 

 Vollen Båtservice sett fra sjøen

Vollen Båtservice sett fra sjøen

Vollen båtservice sin plassering og navn er knyttet opp mot bedriftens og Vollens historie. Vollen har fra gammelt av drevet med båtindustri og varelevering via sjøveien. Vollen Båtservice startet sin bedrift i 1995 i Vollen sentrum  der hvor Vollen Marina i dag holder til (Slemmestadveien 416).

Virksomhetene til Vollen båtservice utviklet seg med boligveksten ellers i Vollen. Eiendommen i Vollen sentrum, slik den en gang var, ble for liten og lite tilgjengerlig for større båter, og virksomheten flyttet derfor til Bjerkåsholmen med tanke på at man ville at båtservice skulle tilbys til det samme nærmiljøet som før.

Dimensjonert med veksten av båter i Oslofjorden og muligheter for reparasjon av større båter ble lagerplass på land en mangelvare. Det ble derfor søkt om en midlertidig plasthall for vinteropplag av båter. Den samme hallen benyttes også til vekstedshall om vinteren. 

 Illustrasjoner som viser fugleperspektiv over eiendommen. Den store plasthallen ligger til høyre med den lille boden utenfor der igjen. Eksisterende boder /kontorer ligger i bebyggelsen til venstre.

Illustrasjoner som viser fugleperspektiv over eiendommen. Den store plasthallen ligger til høyre med den lille boden utenfor der igjen. Eksisterende boder /kontorer ligger i bebyggelsen til venstre.

Vollen Båtservice har siden oppstarten drevet med reparasjon av båter og det å levere service av båter i indre Oslofjord er både positivt for nærmiljøet og de som kommer fra andre steder i Oslofjorden. Å frakte båten langt ut av Oslofjorden for å få reparert båten sin er ikke spesielt miljøvennlig, og det må ses positivt på at verkstedet ligger i indre Oslofjord.  Det er bare i Asker registrert 4500 båter og enda flere innover i Oslo, så behovet for et serviceanlegg for båter er stort. 

I Vollen og områdene rundt, som ellers langs kysten, har sjøen gjennom tidene vært en viktig næringskilde. I senere tid har fritidsbåtinteressen økt betydelig. For områder rundt Vollen og Slemmestad har båtaktiviteten knyttet til fritidsbåter betydd mye både i sosial og i rekreativ sammenheng og har vært en betydelig faktor for samhold i nærmiljøet.

De eksisterende byggene på eiendommen er nå i bruk som verksted for lagring av verktøy og kontorer til de ansatte. Kontoret for besøkende er ikke veldig synlig og er ønsket at skal få en bedre plassering enn dagens situasjon.

Fordelen med å virksomheten på Bjerkåsholmen er at det er god tilgjengelighet for kunder som kommer med båtene sjøveien. Ytterst på eiendommen er det etablert en heisekranlift som kan løfte store tunge båter opp på land for service, reparasjon og vinteropplag. Det er også i senere tid etablert bryggeanlegg hvor båter kan legge til for enklere reparasjoner hvor det ikke er behov for å ta de på land.

Områder som eiendommen grenser til er områder registrert som friluft og naturvern på kartet. Disse områdene ligger nord for vår eiendom med svært bratt terreng.  I planarbeidet vil man sikre at det er en tilgjengerlighet til områdene bak bebyggelsen.

 Foto tatt fra kollen i bakkant av bebyggelsen. Det er bratt og kroglete å komme opp på kollen og dette viser at det ikke er et egnet sted å ferdes i for hverken barn eller voksne.

Foto tatt fra kollen i bakkant av bebyggelsen. Det er bratt og kroglete å komme opp på kollen og dette viser at det ikke er et egnet sted å ferdes i for hverken barn eller voksne.

 Foto viser bebyggelsen (plasthallen) inntil terrenget. Her ser man hvor bratt terrenget rundt er. Slik bebyggelsen ligger på eiendommen i dag blir det uterom mellom byggene som blir brukt som oppbevaring av materiell det ikke er plass til innendørs.

Foto viser bebyggelsen (plasthallen) inntil terrenget. Her ser man hvor bratt terrenget rundt er. Slik bebyggelsen ligger på eiendommen i dag blir det uterom mellom byggene som blir brukt som oppbevaring av materiell det ikke er plass til innendørs.

EKSISTERENDE BYGG PÅ EIENDOMMEN

Bjerkåsholmen 115 er bebygget med to permanente bygg, et lite og et stort kontor/lager-verkstedsbygg, og en midlertidig plasthall. 

Kontor/lagerbyggettil venstre brukes til kontorer og lagring materiell og maskiner som benyttes til å reparere båter, samt diverse deler. Båter som skal repareres blir plassert utenfor bygget, og for hver enkel reparasjon må båtene manøvreres og flyttes rundt for å få tilgang og plass til utstyret. Det er tenkt at eksisterende bygg (kontor/lager)  skal restaureres i fasaden. 

Plasthallenblir benytte som verksted samt vinteropplag og er en nødvendighet for dagens drift og oppbevaring. Denne midlertidige plasthallen skal rives for å etstattes med en ny permantnet hall for båtlagring og reparasjoner. Det er denne plansthallen som ligge utenfor eksisterende byggegrense hvor byggegrensen skal justeres til den faktiske bruk og behov for driften.

Lager/verkstedsbygget ytterst på eiendommen mot øst er svært slitt. Bygget har sporadisk blitt reparert, men det lekker og har behov for ytterligere reparasjoner. I forbindelse med at plasthallen skal rives er det foreslått at også dette bygget rives, slik at disse bygningene kan plasseres mer hensiktsmessig i forhold til hverandre i fremtiden. Flesteparten av Vollen Båtservice kommer naturlig nok sjøveien, og det er hensiktsmessig at det er et kontor/resepsjon i dette området som kan ta imot folk når de kommer.

 Kart viser eiendommen med eksisterende bebyggelse og eiendomsgrense

Kart viser eiendommen med eksisterende bebyggelse og eiendomsgrense

HØYDER

I følge reguleringsbestemmelsene kan man bygge med gesimshøyde til kote 16. 

Kote 16 er maks gesimshøyde for en bebyggelse innenfor byggegrensen. Ved å utvide byggegrense og tilpasse bruken som i all hovedsak foregår på bakkeplan kan en senke gesimshøydebestemmelsen dimensjonert ved at byggegrensen utvides. Da vil man tilpasse seg kollen i bakkant og få en mer effektiv plassering av byggene enn hva det er i dag. Ved endret reguleringsbestemmelse vil en ny høyde være tilpasset typografi og at fjernvirkningen sett fra sjøen ivarestas på en bedre måte.

BYGGE OG EIENDOMS-GRENSE

Slik det er i dag så er plasthallen plassert noe inne på byggegrense, mens mesteparten av hallen ligger utenfor byggegrensen.  Det er foreslått at byggegrensen skal justeres etter hvordan eksisterende bruk og behov er for eiendommen, og at det etableres en permanent holdbar løsning for både brukere og drivere.

 Kart viser viser eiendommen med eksisterende byggegrense, svart stiplet strek.

Kart viser viser eiendommen med eksisterende byggegrense, svart stiplet strek.

  Kart viser eiendommen med foreslått bebyggelse og ny foreslått eiendomsgrense med et forslag til en forbindelse til området bak. Nøyaktig hvor en forbindelse blir satt er ikke avklart og vil blir utarbeidet I forbindelse med planarbeidet.

 Kart viser eiendommen med foreslått bebyggelse og ny foreslått eiendomsgrense med et forslag til en forbindelse til området bak. Nøyaktig hvor en forbindelse blir satt er ikke avklart og vil blir utarbeidet I forbindelse med planarbeidet.

TILGJENGELIG FORBINDELSE TIL OMRÅDET BAK EIENDOMMEN

En ny bebyggelse skal ikke føres opp slik at det ikke er mulig å komme til bakenforliggende eiendom, friluftsområde. Forbindelsen skal ikke være en tursti da det er turstier i området tilhørende , men en mulig passasje slik at man ikke hindrer tilgang til bakenforliggende arealer. Det er i dag eksisterende turstier som leder en trygt ned til bukten bak eiendommen oppå kollen. Det legges ikke opp til at turgåere skal bevege seg inne på området når store båter tas opp og flyttes på av sikkerhetsmessige grunner. 

KONKLUSJON

Vi ønsker at det kan settes i gang med oppstart av forenklet reguleringsendring fordi:

·      Gnr/bnr 69/393 er regulert til kontor/industri og lager i dag og formålet for eiendommen endres ikke.

·      Ønske om forenklet reguleringsendring handler om å tilpasse den eksiterende reguleringsplanen til den faktiske bruken av eiendommen.

·      Ved å rive eksisterende plasthall, så kan man ved oppføring av ny bebyggelse benytte fremtidsrettete, miljøvennlige materialer som vil kunne tåle vær og vind bedre. 

·      Det er både miljøbesparende og positivt for nærmiljøet å tilby service for både store og mindre båter i indre Oslofjord. Båtene hadde brukt mer energi for å fraktes langt ut av Oslofjorden dersom ikke tilbud for reparasjon hadde vært tilstede. Samtidig har Vollen_Slemmestad historisk sett alltid vært preget av maritim drift.

·      Dagens plassering av bebyggelse er ikke til hinder for andre som ferdes på turstien som i dag er etablert og leder på oversiden av eiendommen. En ny bebyggelse vil heller ikke ta sikt eller sol fra andre bygg rundt da all bebyggelse er vesentlig lavere enn kollen i bakkant.

·      Ved å legge fokus på miljøvennlige materialvalg ved utskiftelse av den eksisterende plasthallen vil Vollen Båtservise gå foran som er godt eksempel til andre lager/verkstedsanlegg i Asker kommune.

 

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG MERKNADER

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Asker kommune sin hjemmeside. 
Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 17. 08. 2018 til:

Frost Arkitekter AS v/ Siri Sandbeck Walther
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45 91 73 35 / 40 10 76 32     

E-post: siri@frostark.no

Merk: 0050 Vollen Båtservice

 

VIDERE SAKSGANG

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling. 

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

 

Sted: Oslo                    dato: 27.06.2018                                                         

Frost Arkitekter AS ved Siri S. Walther

Ansvarlig:          Frost Arkitekter AS                                            

Org. Nr.:           914 016 762

Adresse:           Rådhusgata 4, 0151 Oslo

Telefon:           45201241                                            

E-post:             post@frostark.no

Frost Arkitekter i media by FrostArkitekter AS

I dag er Frost Arkitekter frontet i Budstikka med prosjektet vi gjør for Vollen Marina i Vollen, Asker. Det planlegges for nye leiligheter, næringslokaler, gjestehavn, bølgebryter og bademuligheter!

Illustrasjoner fra tidligere fase i prosjektet kan du se her

Link til artikkelen i Budstikka finner du her

Skjermbilde 2018-06-20 kl. 09.48.58.png

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SUNDBYVEIEN 89 by FrostArkitekter AS

Frost Arkitekter AS på vegne av Båtstø terrasse AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, for eiendommen Sundbyveien 89 i Båtstø i Røyken kommune.

Planområdet er ca. 32,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. 

Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det skal opparbeies en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til Sundbyveien 89.

 Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

PlanområdetGjeldende plan for området er kommunedelplan for Båtstø fra 2017. Planområdet er en del av området B12, som er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er delvis dekket av hensynssone for støy (grå skravur). 

 Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Vedrørende eiendommen

Planområdet ligger i luftlinje ca 350 meter vest for Båtstøbukta. Langs vei er det ca. 650 meter til Båtstøbukta. 

Det ligger i dag seks eneboliger innenfor planens avgrensing. All bebyggelse skal bevares slik den fremstår i dag, men boligene langs Hytteveien og Sundbyveien 89 og 87 vil på ny innkjøringsvei.

Det er enkelte trær, busker og kratt i planområdet. Ved Sundbyveien 89 er det en hul eik som i kommundedelplanen er markert med en hensynssone. 

Terrenget skåner nedover fra vest mot øst og utsikt utover Oslofjorden.

På omkringliggende tomter er det en del spredt byggelse bestående av eneboliger og hytter. På Sundbyveien, ved dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89, er det et busstopp.

 Flyfoto av området

Flyfoto av området

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. fire nye tomannsboliger og tre nye eneboliger, tilsammen 11 boenheter. 

Planen skal reguleres etter kommunedelplan for Båtstøs bestemmelser for felt B12 med frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tomtestørrelse på minimum 1000 m2 for enebolig og 1500m2 for tomannsbolig. Parkering skal skje på egen tomt. Max BYA 20%.

Dagens innkjøring til Hytteveien skal oppgraderes, og bli en felles innkjøring for Hytteveien og planområdet. Dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89 opphører som innkjøringsvei til eiendommene, og gjøres om til en gang- og sykkelvei mellom intern kjørevei og busstoppet langs Sundbyveien.

Det skal opparbeides gode, felles utearealer for beboerne og tiltak mot støy.

Planen under skisserer  hvordan området kan komme til å se ut i fremtiden.

 Mulig fremtidig utvikling for området

Mulig fremtidig utvikling for området

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Båtstø terrasse AS på vegne av grunneierere Båtstø terrasse ASFrost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheterog kan også sees på Røyken kommune sin hjemmeside. 
Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 10.07.2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45 91 73 35 / 40 10 76 32  

E-post: maia@frostark.no

Merk: 0050 Båtstø Midtre

Merknadene sendes også i kopi til Røyken kommune:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20,3440 Røyken

Merk: 0050 Båtstø Midtre

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Røyken kommune for saksbehandling. 

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

Frost Arkitekter søker dyktig og trivelig arkitektkollega by Siri Sandbeck Walther

Vi søker en person som vil bidra til utviklingen av vårt kontor. Frost Arkitekter opplever økende oppdragsmengde og består i dag av fem engasjerte arkitekter. Vi jobber for tiden med mange spennende og varierte prosjekter i hele Østlandsområdet fra konseptutvikling til prosjektering på detaljnivå. 

Som arkitekt kan vi tilby deg en god arbeidsplass der alle på kontoret er involvert i de forskjellige prosjektene du jobber med. Stillingen innebærer prosjekterings- og oppfølgingsansvar med direkte kontakt med kunde, kommune, utførende og andre konsulenter. 

Du vil oppleve at vi er opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø der vi spiller hverandre gode. Kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere bidrar til din faglige utvikling og god prosjektgjennomføring. Kontoret har fokus på å holde alle faglig oppdaterte slik at du styrker din konkurransedyktighet i et marked som krever stadig mer. 

Frost Arkitekter fokuserer på å gjøre seg kjent med det aktuelle prosjektets forutsetninger, historie og kommunale føringer. Kontoret har kompetanse som strekker seg fra private boligprosjekter til offentlige bygg, som skoler og barnehage, hotell og restaurant samt detaljreguleringer for utvikling av bolig, næring og industri.

Kundetilfredshet er viktig i alle prosjekter. Vi er stolte av at kontoret får en rekke forespørsler basert på et godt omdømme og anbefalinger fra tidligere kunder.

Kontoret holder til i flotte, moderne lokaler midt i sentrum i Rådhusgata 4 i Oslo der vi jobber på nye, raffe iMac-er. Vi har en stor takterrasse med utsikt mot operaen hvor vi spiser deilig lunch i felleskap.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-       Utdannelse som arkitekt på masternivå, minimum 3 års erfaring.

-       Erfaring med prosjektering i Archicad fra skissenivå til detaljnivå. Gjennomgående kjennskap til programmets funksjoner og muligheter. Erfaring med bruk av programmet på tvers av faggrupper og som presentasjonsverktøy. Kjennskap til og kunnskap om bruk av Architerra i kombinasjon med Archicad.

-       Erfaring med gjennomføringsfase, prosjektering, byggesøknad og detaljering

-       Må beherske norsk muntlig og skriftlig

-       Erfaring fra et skandinavisk arkitektkontor

 

Søknad med referanseprosjekter og CV sendes til post@frostark.no 

 

Søknadsfrist 25. mai 2018.

 

Ønsker tiltredelse 1.september/ 1.oktober.

 

Mer info om stillingen fås ved henvendelse til: 

Arkitekt MNAL Siri Sandbeck Walther (daglig leder)

Tlf: 45 91 79 37 / post@frostark.no

www.frostark.no

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR KLØFTAVEIEN 121 by Siri Sandbeck Walther

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune.

Planområdet er ca. 14 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet.

Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, samt tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samen veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til regulert gang- og sykkelvei ved gnr./bnr. 22/14 (regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud.)

  
 
  0 
  0 
  1 
  16 
  86 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  101 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon       SEQ Illustrasjon \* ARABIC     1     : Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Eiendommen gnr/bnr 22/11 er ikke regulert, men sonet til boligområde med krav til reguleringsplan.

  
 
  0 
  0 
  1 
  21 
  113 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  133 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     : Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Illustrasjon 2: Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Agnorveien er regulert til vei med fortau mellom Munkerud i sør til og med krysset Agnorveien X Kløftaveien I reguleringsplan for Munkerud næringsområde, plan ID: 20100137. Kløftaveien er regulert med vei og gang- og sykkelvei frem til Kløftaveien 106 i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud, plan ID: 19920077.

 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. De eneste boligområder som skal konsekvensutredning er: Punkt 25, vedlegg I: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. Dette området er i samsvar med overordnet plan da det i kommuneplanen er avsatt til bolig - fremtidig. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning

  
 
  0 
  0 
  1 
  18 
  99 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  116 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    3     : Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Illustrasjon 3: Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. 30 små boenheter. Nesodden kommunes boligsosiale handlingsplan for 2013-2030 konkluderer med at det er et stort behov for små boliger på Nesodden (som spesielt kan dekke behovene til unge i etableringsfasen, eldre og andre vanskeligstilte i boligmarkedet.)

Boligene har tilhørende garasjeanlegg under leilighetene på bakkeplan. Det legges også opp til noe parkering på terreng.

Det skal opparbeides gode utearealer for beboerne. Det er ønskelig at uteområdet kan være et positivt tilskudd også for andre beboere i nærområdet.

All bebyggelse legges utenfor bekkens hensynssonen. Boligarealene er løftet ca. 2-3 m over nivået der bekken løper. Faren for vannskader i boligarealene er derfor svært liten da eksisterende terreng er ca. 3 meter høyere enn bekkens nivå.

Innkjøring til planområdet vil bli fra Agnorveien. Agnorveien og krysset Agnorvn. /Kløftavn. vil derfor opparbeides slik at det er tilfredsstillende utformet som følge av en økt belasting. Det skal sikres også tilfredsstillende siktlinjer i krysset Agnorveien/ Kløftaveien. 

Det vil opparbeides en gang- og sykkelvei langs Kløftaveien – fra planområdet mot vest, frem til regulert gang- og sykkelvei som stopper ved gnr./bnr. 22/14.

I plan- og teknikkutvalgets møte, avholdt 28.11.17 ble det enstemmig vedtatt oppstart av reguleringsplan. Utvalget sluttet seg til rådmannens konklusjon og anbefalinger i saksfremlegget.

Plan- og teknikkutvalget bestemte at blågrønn faktor (BGF) skal beregnes og være minst 0,8. Blågrønn faktor er et verktøy som sikrer at vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet blir tatt hånd om i prosjektets uterom. Blågrønn faktor blir et viktig verktøy i planarbeidet for å sikre gode, grønne uterom og gode løsninger for overvannshåndtering.

Det etableres maks en parkeringsplass pr. boenhet, samt maks fem gjesteparkerings-plasser totalt på området.

 

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Gulbjørnrud Eiendom AS på vegne av Lars Gulbjørnrud.

Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet  kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.


Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter,

se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 2. mars 2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632        

E-post: maia@frostark.no

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.