SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

I denne fasen kartlegges føringer for prosjektet, og vi utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Skisseprosjekt

Utvikling av prosjektet der valg og løsninger konkretiseres i forhold til volum og form, romløsninger, fasader, og byggemetoder.

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader.

TILBUDSUNDERLAG

For å ha kontroll på byggekostnader er det viktig å ha et godt underlagsmateriale når dere ber om priser fra håndtverkerfirma. Vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet, før man ber om pris fra håndtverkerne. I tidlig fase kan vi også utføre kostnadsberegninger for dere, der vi bruker mengder og areal i tillegg til referansepriser som underlag. 

Vi kan hjelpe dere med beskrivelse og underlagsmateriale for å be om pris på det som skal bygges. Dette er en konkretisering av alle ideer og forslag vi har presentert i skisseprosjektfasen. Vi har også mulighet til å hjelpe dere med anbefalinger til håndtverkere som vi har god erfaring med. 

Vi kan bistå i utsending av underlagsmateriale for prising, vekting og vurdering av innkomne tilbud og evt avklaringer i prosess med å justere kostnadsnivå eller finne alternative byggemåter der håndverker har sine foretrukne metoder. Anbudsgrunnlaget bør være utformet slik at dere er sikre på at de ulike tilbyderne gir pris på samme grunnlag og inkluderer samme type arbeider. 

Jo mer man klarer å spesifisere i forespørselen, jo "riktigere" blir prisen dere får fra entreprenørene. Usikkerhet er ofte noe som prises dyrt, så alle konkretiseringer på produkt og løsninger er lønnsomme. 

Dere må også ta stilling til hvordan byggefasen skal administreres. Det vanligste er en totalentreprise hvor man inngår en kontrakt med en tømrermester eller byggefirma som igjen har underleverandører som elektriker, rørlegger, murer og så videre. For å gjøre jobben med å administrere tar de et påslag i prisen til underleverandørene. Alternativt kan man selv ta byggeledelsen og administrere de ulike håndverkerne som skal inn på byggeplassen, eller ansette oss eller en annen ekstern byggeleder til å koordinere og følge opp arbeidene. Det viktigste er at noen passer på at jobben blir gjort riktig, og som avtalt, som regel en gjennomgang på byggeplass som vi anbefaler ukentlig. 

Fasen avsluttes med at dere inngår byggekontrakt med ett eller flere firma, og at prosjektet videre utvikles sammen med dem fram til det sendes igangsettelsessøknad for byggearbeidene. 

I denne fasen er det viktig at dere tar stilling til:

  • Valg til håndtverkere og byggefirma, og hvordan byggeprosjektet skal administreres
  • Hvilke materialer skal brukes på vegger, gulv og tak.
  • Hvilke produkter vil vi ha på bad, kjøkken, dører og vinduer osv.
  • Ønsker dere å bidra med noe til byggingen selv?

Detaljprosjekt

I mange prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 


Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.