SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

I denne fasen kartlegges føringer for prosjektet, og vi utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Skisseprosjekt

Etter at mulighetsstudien er gjort og vi er blitt bedre kjent, går prosjektet nå inn i en av de viktigste og svært krevende fasene. Vi tar utgangspunkt i den eller de skissene som ble presentert i mulighetsstudien

De tilbakemeldingene vi har fått fra dere i mulighetsstudien er fundamentet vi bygger videre på i skisseprosjektet. Det valgte konseptet utarbeides mer detaljert i forhold til rommenes og det utvendige designet. Byggemåte og valg av materialer en naturlig del av denne fasen, og er med å legge føringer for hvordan bygget kan utvikles. Vi tenker også gjennom konsept for føring av vann og avløp, belysning og dagslys, ventilasjon og innredning og inventar. I denne fasen skal man tenke innovativt og tørre å vurdere nye løsninger, og hvilken teknologi som skal innarbeides i prosjektet. 

Vi anbefaler å avholde forhåndskonferanse med kommunen i denne fasen. Forhåndskonferansen skal avklare temaer som aktuelle lover og forskrifter, dokumentasjonskrav, krav til plassering saksbehandlingsrutiner, krav til ansvarlig foretak, uavhengig kontroll, tilsyn og mer. Innspill fra kommunens saksbehandler i forhåndskonferansen vil ofte ha innvirkning på prosjektet. 

Resultatet av skisseprosjektfasen vil ofte være ganske tett opptil det ferdige byggete prosjektet, og det er derfor viktig at dere tenker nøye gjennom forslagene vi kommer med. Ved å bruke god tid i denne fasen kan vi unngå mange revisjoner. Vi legger normalt opp til 2 kundemøter med to påfølgende revisjoner i denne fasen, men dette avklares i hvert enkelt prosjekt.

Fasen avsluttes med et møte der det videreutviklede prosjektet blir presentert.

I denne fasen skal dere ta stilling til:

 • Har vi funnet gode løsninger på spørsmålet dere stilte oss?
 • Matcher de foreslåtte løsningene med det dere har bruk for?

I denne fasen arbeider vi med: 

 • Karlegging og registering på tomt og eventuelt eksisterende bolig
 • Foreta befaring og nødvendig registrering av eksisterende forhold
 • Vurdere behov for bruk av andre rådgivere (for eksempel brann, ventilasjon, bæresystem)
 • Uthente digitalt kartgrunnlag med nødvendig måleriktighet/nøyaktighetsgrad
 • Foreslå arkitektonisk utforming og oppdeling av bygningsmessige volumer
 • Utvikle løsninger for utvendig arealdisponering, adkomst og trafikkforhold
 • Klarlegge ytre og indre miljøfaktorer, og tiltakets mulige konsekvenser
 • Etablere hovedtrekk i teknisk struktur og rom
 • Vurdere antatte etasjehøyder og konstruksjonsmoduler, og fastsette posisjon for grunnplan, fasader og takflater
 • Vurdere prosjektets areal, volum og kostnader på et enkelt, men realistisk nivå
 • Utarbeide nødvendig presentasjonsmateriale for å dokumentere arbeid utført i skisseprosjektfasen, og dokumentasjon for forhåndskonferanse
 • Avdekke relevante myndighetskrav og foreslå hvordan disse kan løses
 • Ivareta praktisk brukbarhet og god sammenheng mellom rom og funksjoner
   

 

 

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader. 

TILBUDSUNDERLAG

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. 

Detaljprosjekt

I mange prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 


Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.