SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

I denne fasen kartlegges føringer for prosjektet, og vi utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Skisseprosjekt

Utvikling av prosjektet der valg og løsninger konkretiseres i forhold til volum og form, romløsninger, fasader, og byggemetoder.

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader. 

TILBUDSUNDERLAG

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. 

Detaljprosjekt

I de fleste prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Løsninger og forslag som ble foreslått i skisseprosjektfasen kommer her tydelig frem på tegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Vår rolle i detaljprosjektet og oppfølging av byggeplass er først og fremst å sørge for at intensjonene fra planlegggingsfasene bevares under bygging, med andre ord at bygget blir som planlagt. 

Skjemaer til vinduer, dører og trapper tegnes, og er underlag for bestilling av disse til byggeplassen. Vi lager underlag som beskriver malingsfarger, materialer og overflater i hvert rom. Tegningene utføres med høy nøyaktighetsgrad, fordi feil som gjøres på byggeplass og må rettes ofte blir dyre.

Søknad om igangsettelse kommer vanligvis i starten av denne fasen, og detaljprosjektet starter som regel når rammetillatelsen er godkjent. 

I denne fasen er det viktig at dere tar stilling til:

  • Hvilke detaljer i bygget er det viktig for at blir akkurat som de er tenkt?
  • Valg av materialer og produkter, skal noen endres?
  • Om vi må prioritere, hva er viktig for oss å beholde?

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 


Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.