SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

I denne fasen kartlegges føringer for prosjektet, og vi utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Skisseprosjekt

Utvikling av prosjektet der valg og løsninger konkretiseres i forhold til volum og form, romløsninger, fasader, og byggemetoder.

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader. 

Søknaden kan utformes på to ulike måter: 

  • ett-trinn søknad, der alt er avklart og klart for å bygges. Vi må ha avklart hvem som skal ha ansvar for bygging av de ulike delene av bygget, og alle nødvendige fagfelt må være prosjektert ferdig før innsending av søknad.
  • oppdelt byggesøknad der man først søker om en "ytre ramme" og så om en "igangsettelse".
    • I rammesøknaden fastlegges prosjektet sine ytre rammer; hvordan prosjektet ser ut fra utsiden med størrelse, høyder, fasadeutttrykk, plassering av dør- og vindusfelt med mer. Dette forplikter for videre faser, og selv om det fortsatt er mulig å justere på ting på innsiden er det viktig at det meste har falt på plass. Du får avklart om kommunen vil gi tillatelse til prosjektet slik det er utformet eller ikke.
    • I igangsettelsessøknaden må alle områder for prosjektering og planlegging være ferdig, i tillegg til at man må ha klarlagt hvem som skal ha ansvar for å bygge de ulike tingene. 

Før søknaden kan sendes inn til kommunen, varsles naboene med nødvendige tegninger. De har da mulighet til å komme med innspill og kommentarer til prosjektet. Kanskje har dere snakket med naboene og vet at det er noe de er spesielt opptatt av. Hvis dette er ting dere ønsker å imøtekomme eller diskutere med oss er det viktig å opplyse oss om dette slik at vi kan ta hensyn til det. Vi vil alltid anbefale å prøve å ha en ryddig og god dialog med alle naboer, og gjerne informere de tidlig i prosessen om at dere har byggeplaner slik at de får tid til å venne seg på det. 

FROST Arkitekter er vanligvis ansvarlig søker. Dette innebærer at vi er prosjektets bindeledd til myndighetene. Vi har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger slik at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med lovverk, bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av byggesakslov.

I denne fasen er det viktig at dere tar stilling til:

  • Godkjenne at prosjektet slik det har utviklet seg blir sendt inn som byggesøknad.
  • Tenke gjennom at prosjektet passer til bruken du har sett for deg, og den innredningen og møbleringen dere skal ha på plass.
  • Ta stilling til de økonomiske rammene slik prosjektet har utviklet seg. Passer det til budsjettet?

TILBUDSUNDERLAG

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. 

Detaljprosjekt

I mange prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 


Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.