SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

Ofte starter prosjektet med en befaring, i tillegg til at vi snakker sammen om grunnleggende tanker og behov. Dette er for å kartlegge dine ønsker og føringer for prosjektet, og for å avklare omfang av vårt oppdrag.

Ut fra dette gir vi et tilbud på tjenester og foreslår en prosess som kan passe prosjektet.

I mulighetsstudien er alle muligheter åpne, og og vi kommer til bordet med våre faglige innspill og erfaring. I et oppstartsmøte kartlegger vi hvor i prosessen dere er, hva dere har behov for å få hjelp med for å komme videre og hvordan vi sammen kan realisere det dere ønsker å oppnå. 

Fasen avrundes ved at vi presenterer konseptskisse (-r) og tilhørende beskrivelse av mulighetene vi ser i prosjektet deres. Mange blir også i denne fasen ytterligere bevisst egne ønsker ettersom det er enklere å diskutere et konkret forslag enn å diskutere løse ideer. At dere forstår innholdet i forslaget som er presentert, og gode tilbakemeldinger fra dere er viktig for det videre arbeidet.

I denne fasen er det viktig at dere tar stiling til:

 • Hvilke rom og funksjoner ønsker dere i prosjektet? 
 • Hvis vi arbeider med eksisterende bygg, hva liker dere og hva er viktig å ta vare på?
 • Budsjettramme, og hvor stort eller lite ser dere for dere at prosjektet skal være? Areal har innvirkning på totalpris.
 • Er det viktig med skjerming mot nabo, innsyn, ønske om utsikt, kveldssol ved uteplassen eller andre ting vi skal ta hensyn til?
 • Har dere tanker om vedlikehold eller energibruk i bruken av bygget?
 • Har dere noen forbilder eller eksempler dere liker? Ta gjerne med bilder eller utklipp. 

Hva gjør vi? 

 • Befaring av tomten eller boligen.
 • Utarbeider et tilbud som omfatter beskrivelse av oppgaven slik vi har tolket den.
 • Lager en oversikt over rom og funksjoner og andre ønsker dere har for prosjektet som et skriftlig underlag for oppdraget.
 • Kartlegge relevante myndighetskrav, forhold til kommuneplan og lokal reguleringsplan.
 • Utarbeide skisser og konseptstudier av mulige løsninger på oppgaven. Dette i forhold til sammenheng mellom rom og funksjoner innvending, volum og bygningsform, utsikt og innsyn og omgivelser.
 • Illustrere alternative løsninger der det er aktuelt

 

Skisseprosjekt

Utvikling av prosjektet der valg og løsninger konkretiseres i forhold til volum og form, romløsninger, fasader, og byggemetoder.

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader. 

TILBUDSUNDERLAG

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i skisseprosjektfasen, men vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. 

Detaljprosjekt

I mange prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 


Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.