Arkitektur av Frost

Arkitektur for oss er å skape gode rom for deg; de fysiske omgivelsene for menneskers liv, aktivitet og handling. Et byggverk kan være så mye; menneskers fysiske miljø og omgivelse, landskap, byutvikling, interiør, og enklere innredning og gjenstander. Arkitektur kan betegnes som hele prosessen fra idè frem til ferdig bygget prosjekt. Vi som arkitekter arbeider innenfor hele spekteret av planleggings- og prosjekteringsoppgavene, og skreddersyr omfangent av prosjektet etter dine ønsker som kunde.

Miljø og bærekraftig utvikling er viktig i våre prosjekter og vi vil rådføre deg til å kunne ta de riktige valgene i tråd med dine behov, og i samsvar med tekniske forskrifter.

Vi ønsker at du som tiltakshaver eller byggeleder skal kunne få et overblikk i hva oppgavene for oss som arkitekter innebærer, vi gir informasjon om og forklarer og forklarer planlegging- og byggeprosess.

Når du som kunde kontakter oss med dine ønsker, enten det er nybygg, endringer av din bolig/fritidsbolig eller andre arkitektrelaterte arbeider, skreddersyr vi arbeidet etter dine behov og ønsker. Vi baserer vår prosjekteringsprosess på en god og tett dialog med oppdragsgiver og brukere. En åpen, inkluderende og tillitsbasert kundekontakt er viktig for oss. Vi ønsker derfor tidlig i prosjektet å avklare retningslinjer og forventninger du som kunde har. 

IMG_2356.jpg

Designfasen er en kontinuerlig dialog med oppdragsgiver, og vi kan være rådgiver gjennom hele prosessen frem til ferdigstillelse. Bygg, uteområder og interiør er alle like viktige deler av opplevelsen og bruk i det daglige. Forutsetninger som behov, drømmer, tomt/landskap, familiesituasjon og økonomi må avklares slik at vi får en forståelse for prosjektets omfang og fremdrift. 

Gjennom de ulike prosjektfasene veileder Frost deg fra idè til ferdig bygg. Gjennom en mulighetsfase og skissefase vil vi oppsummere dine ønsker og behov til et utkast som kan lede mot en forprosjekt og byggesøknadsfase. Videre vil prosjektet gå over i detaljfase for bygging, og så til slutt oppfølging av byggeprosessen dersom dette er ønskelig. Vi anbefaler at vi tar del i alle faser av prosjektet, da vi kjenner prosjektet fra start og kan bistå slik at alle dine ønsker og forutsatte løsninger er ivaretatt. Vi er ansvarlig for søknaden og kommunikasjon med kommunen i tillegg til arkitekturprosjekteringen.

Vi i Frost mener at dette resulterer i gode rom og omgivelser med god kvalitet, som vil være stor betydning og verdi for deg.

OM FROST

FROST arkitekter er et arkitektfirma lokalisert i Oslo som arbeider innenfor fagområdene bolig og fritidsboliger, interiør og forretningslokaler, offentlige bygg og regulering.

På nettsidene våre finner du informasjon om oss, et utvalg av prosjekter vi har arbeidet med, og plansaker som er under utarbeidelse.

FROST Arkitekter har bred kompetanse med utvikling av boliger, hytter, endring og oppgradering av eksisterende boliger, offentlig bygg som skoler og barnehage, og regulering av private tomter. Frost har en grunnleggende innstilling om at tydelig kommunikasjon og fokus på å finne gode løsninger er avgjørende for å få et godt resultat i alle våre prosjekter.

Vi er bevisste på materialkunnskap, stedstilpasning og godt utførte løsninger. Stedets kvaliteter som vær, vind, solforhold, terreng og utsikt ligger til grunn for alle råd vi gir. Gjennom ulike metoder jobber vi mot å oppnå resultater som vil gi deg en varig bruks- og verdiøkning på din eiendom.

 

 

Selv om vi alltid søker å oppnå høy kvalitet i alle prosjekter, betyr ikke det nødvendigvis høy prisklasse. De mest interessante prosjektene er ofte resultat av et begrenset budsjett i kombinasjon med en nyskjerrig oppdragsgiver som er åpen for gode råd. Rasjonelle og funksjonelle løsninger, overraskende romforløp, innovativ materialbruk og den gode opplevelsen i bruk står sentralt i vår tilnærming til faget.

FROST Arkitekter bistår tiltakshaver (eier) med å utarbeide gode løsninger, og vi tar ansvar for prosjektering og søknadsprosess. Vi har til enhver tid god kommunikasjon med planmyndighetene, og erfaring med kommunal saksgang. Vi kan også bistå og gi råd ved valg av utførende firmaer, eller anbefale firmaer som vi har gode erfaringer med.

FROST Arkitekter har sentral godkjenning, og er godkjent som ansvarlig prosjekterende for prosjekter i tiltaksklasse 3 og ansvarlig søker i tiltaksklasse 2. FROST Arkitekter AS er godkjent for ansvarsrett. Les mer om dette hos Direktoratet for byggkvalitet.
Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene i Norge og følger kontrollsystemet MAKS 10.

SLIK JOBBER VI I BYGGEPROSJEKTER

Det første vi gjør når vi møter ny kunde, er å avklare omfang og størrelsen på prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning i deler av prosjektet og i utvalgte faser, eller følge prosjektet hele veien. 

Vi tilpasser prosess og omfang av arbeidsoppgaver til hvert enkelt prosjekt, og vil fra starten av gi dere vår anbefaling ut fra den forståelsen vi får for deres prosjekt. 

De vanligste fasene gjennom prosjektutviklingen er: 

Mulighetsstudie

I denne fasen kartlegges føringer for prosjektet, og vi utvikler de første idéskissene for mulige løsninger.

Skisseprosjekt

Utvikling av prosjektet der valg og løsninger konkretiseres i forhold til volum og form, romløsninger, fasader, og byggemetoder.

Byggesøknad

I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad. FROST Arkitekter bruker Byggsøk sin tjeneste for å levere digitale søknader. 

TILBUDSUNDERLAG

Noen ønsker å få avklart eller stipulert byggekostnader i tidlig fase. Det er mulig å be om priser på bygging også i Skisseprosjektfasen, men vi anbefaler å få avklart hvilke løsninger og materialvalg dere ønsker for prosjektet før man ber om pris. 

Detaljprosjekt

I mange prosjekter leverer vi byggetegninger som underlag for håndtverkerne. Dette er detaljerte tegninger med mål og anvisninger på, omtrent som en avansert IKEA monteringstegning. Hvordan detaljer og løsninger utformes og bygges avklarer vi i samarbeid med eventuelt valgt håndverker og aktuelle andre produktleverandører eller rådgivere. 

Oppfølging

Ved behov følger vi opp byggeplassen med møter, befaringer og tett dialog med dere og de som bygger prosjektet. 

Når prosjektet er ferdig bygget, gjenstår bare ferdigattest og innflytting. 

Ett år etter avsluttet bygging er det tid for ett-års befaring. Arkitekt og byggherre går gjennom bygningen, gjerne sammen med ansvarlig håndverker, og ser etter eventuelle feil eller mangler som skal rettes innenfor den normalt kontraktfestede garantien. 

Ordliste i byggeprosjekt: 

  • Tiltak: Omsøkt byggverk.

  • Tiltakshaver: Byggherren, den som skal eie tiltaket.

  • Søker: Den som utarbeider og søker om byggetillatelse.

  • Naboer: Grenser til tomten, eller ligger på andre side av vei (synlig avstand).

  • Prosjekterende: Godkjente foretak som prosjekterer (planlegger) tiltaket.

  • Utførende: Godkjente foretak som gjennomfører tiltaket.

  • Kontrollerende: Godkjente kontrollforetak.

  • Dispensasjon/disp.: Søknad om tilltalese til å bryte regler eller lokale bestemmelser (i kommuneplan eller reguleringsplan). Man kan ikke få dispensasjon fra lovpålagt saksbehandling.

Nødvendige og typiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder for arkitekt, søker, byggherre og andre roller i byggeprosessen er nærmere beskrevet i Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) som er utarbeidet av Arkitektbedriftene.