VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN / by FrostArkitekter AS

REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLANEN VESLEHEIMEN, FOR SLEMMESTADVEIEN 401, VOLLEN ASKER
På vegne av eier varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Slemmestadveien 401 (gnr./bnr. 64/18). Eiendommen gnr./bnr. 76/117 og 64/121 er også inkludert i varslingsfiguren, men det er ikke planlagt for tiltak på disse eiendommene. Deler av eiendommene gnr/bnr. 64/150, 76/117, 64/151 (vei-eiendommen Blomsterstykket) og 22/103 (vei-eiendommen Strandengveien) er også tatt med i varslingsfiguren.

Planområdet er omtrent 8 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag regulert til Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares, men avsatt til bolig i kommuneplanen.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Varslingsområdet er regulert til:

  • Spesialområde, bevaring (eksisterende bolig på eiendommen)

  • Spesialområde, friluftsområde (Høybakkdammen)

  • Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere deler av området for Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares, til boligformål, frittliggende småhusbebyggelse.

Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Illustrasjon 2: Utsnitt reguleringsplanen Vesleheimen. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt.

Illustrasjon 2: Utsnitt reguleringsplanen Vesleheimen. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt.

Illustrasjon 3: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Slemmestadveien 401 er avsatt til bolig. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt

Illustrasjon 3: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Slemmestadveien 401 er avsatt til bolig. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt

Formålet med reguleringsendringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny enebolig og fradeling av tomt til dette formålet. For å kunne gjøre dette, må det foretas en endring i gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for Vesleheimen 2005, der området er regulert til Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares. Hensikten bak reguleringsformålet er å sikre ivaretakelse av best mulig forhold for amfibiebestanden som oppholder seg i Høybakksdammen. Det er i forbindelse med denne reguleringsplanendringen utarbeidet en faglig vurdering av amfibiebestanden i Høybakkdammen av biolog Kjell Sandaas, der det blir foreslått tiltak for å legge til rette for best mulig skjøtsel og tilrettelegging for amfibienes territorie.

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Etter vår vurdering er området allerede avsatt til boligformål i kommuneplanen, og detaljplanen omfatter ikke vesentlige nye utbyggingsformål i tillegg til at planen ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Trine Bendixen, eier av Slemmestadveien 401, gnr./bnr. 64/18.
Frost Arkitekter er utførende konsulent

Informasjon, medvirkning og merknader

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 13.09.2019 til:

Frost Arkitekter AS v/Rønnaug Gabrielsen
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 412 77 414   E-post: post@frostark.no

Merknadene sendes også i kopi til Asker kommune:

Asker Kommune, Postboks 353 1372 Asker

Epost: postmottak@asker.kommune.no

 Merk posten: 0125 Slemmestadveien 401

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.