Varsel om utvidet planområde, Kløftaveien 121, Nesodden Kommune. / by FrostArkitekter AS

Vi viser til varslingsbrev datert 16. januar 2018, varsel om oppstart detaljregulering for Kløftaveien 121. Varslingsbrevet finner du her

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler utvidet planområde i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for Kløftaveien 121 henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune. Eiendommen skal reguleres til boligformål med tilhørende formål, som parkering og renovasjon

Planområdet er ca. 21,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, men berører også tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samt veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til Søderlindsvei der gang- sykkelveien i dag opphører. Det skal også opparbeides en felles innkjøring til eiendommene 22/47 og 22/24. Innkjøringen skal oppabeides på eiendommen 22/48.

Da planen ble varslet i januar 2018 ble det ikke hele strekningen langs Kløftaveien frem til Søderlindvei varslet, da deler av gang og sykkelveien allerede er regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud. Denne strekningen av gang- og sykkelveien skal reguleres på nytt slik at gang- og sykkelvei kan opparbeides i henhold til dagens vei- og gatenorm.

Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

Gjeldende regulering i området

Gjeldende regulering i området

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 7. september 2018 til:

Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632

E-post: maia@frostark.no

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.
Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.