VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR SUNDBYVEIEN 89 / by FrostArkitekter AS

Frost Arkitekter AS på vegne av Båtstø terrasse AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, for eiendommen Sundbyveien 89 i Båtstø i Røyken kommune.

Planområdet er ca. 32,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. 

Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det skal opparbeies en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til Sundbyveien 89.

Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

Planen avgrensing vises med tykk, stiplet strek

PlanområdetGjeldende plan for området er kommunedelplan for Båtstø fra 2017. Planområdet er en del av området B12, som er avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er delvis dekket av hensynssone for støy (grå skravur). 

Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Utsnitt av dagens gjeldende kommunedelplan for Båtstø

Vedrørende eiendommen

Planområdet ligger i luftlinje ca 350 meter vest for Båtstøbukta. Langs vei er det ca. 650 meter til Båtstøbukta. 

Det ligger i dag seks eneboliger innenfor planens avgrensing. All bebyggelse skal bevares slik den fremstår i dag, men boligene langs Hytteveien og Sundbyveien 89 og 87 vil på ny innkjøringsvei.

Det er enkelte trær, busker og kratt i planområdet. Ved Sundbyveien 89 er det en hul eik som i kommundedelplanen er markert med en hensynssone. 

Terrenget skåner nedover fra vest mot øst og utsikt utover Oslofjorden.

På omkringliggende tomter er det en del spredt byggelse bestående av eneboliger og hytter. På Sundbyveien, ved dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89, er det et busstopp.

Flyfoto av området

Flyfoto av området

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. fire nye tomannsboliger og tre nye eneboliger, tilsammen 11 boenheter. 

Planen skal reguleres etter kommunedelplan for Båtstøs bestemmelser for felt B12 med frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger) med tomtestørrelse på minimum 1000 m2 for enebolig og 1500m2 for tomannsbolig. Parkering skal skje på egen tomt. Max BYA 20%.

Dagens innkjøring til Hytteveien skal oppgraderes, og bli en felles innkjøring for Hytteveien og planområdet. Dagens innkjøring til Sundbyveien 87 og 89 opphører som innkjøringsvei til eiendommene, og gjøres om til en gang- og sykkelvei mellom intern kjørevei og busstoppet langs Sundbyveien.

Det skal opparbeides gode, felles utearealer for beboerne og tiltak mot støy.

Planen under skisserer  hvordan området kan komme til å se ut i fremtiden.

Mulig fremtidig utvikling for området

Mulig fremtidig utvikling for området

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Båtstø terrasse AS på vegne av grunneierere Båtstø terrasse ASFrost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheterog kan også sees på Røyken kommune sin hjemmeside. 
Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 10.07.2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45 91 73 35 / 40 10 76 32  

E-post: maia@frostark.no

Merk: 0050 Båtstø Midtre

Merknadene sendes også i kopi til Røyken kommune:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20,3440 Røyken

Merk: 0050 Båtstø Midtre

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Røyken kommune for saksbehandling. 

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.