VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, BÅTSTØ MIDTRE, RØYKEN KOMMUNE. / by FrostArkitekter AS

Vi viser til varslingsbrev datert 08.06.18, varsel om oppstart detaljregulering for Sundbyveien 89. Varslingsbrevet kan leses her. Planområdet ble i varslingen omtalt som Sundbyveien 89, men korrekt benevning for plansaken er Båtstø Midtre.

På vegne av Båtstø Terrasse AS varsler Frost Arkitekter AS om utvidet planområde i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for Båtstø Midtre henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen Sundbyveien 89, gnr/bnr 47/18, i Røyken Kommune. Eiendommen skal reguleres til boligformål, frittliggende småhusbebyggelse.

Skjermbilde 2018-12-07 kl. 12.20.02.png

Planområdet er ca. 43 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17, 47/69, 47/68, 47/71, 47/70 47/65 og 47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.


Det skal opparbeides en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til Sundbyveien 89.

Da planen ble varslet i juni 2018 ble det ikke veistrekningen langs Sundbyveien, mellom Kleiva og Båtstøveien, tatt med i varslingsområdet. Hensikten med å utvide planområdet er å inkludere denne veistrekningen for å detaljregulere for gang- og sykkelvei mellom Kleiva og busstoppet ved Båtstøveien.

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG MERKNADER

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på̊ nettsiden til Frost arkitekter underhttp://frostark.no/kunngjoringer/ og kan også̊ sees på̊ Røyken kommune sin hjemmeside.

Varsel for oppstart av planarbeidet kan leses på http://frostark.no/kunngjoringer/2018/6/12/varsel-om-oppstartav-detaljregulering-for-sundbyveien-89, eller ved henvendelse til saksbehandler hos Frost Arkitekter.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 18.01.2019 til:

Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne, Rådhusgata 4, 0151 Oslo

Telefon: 45917335 / 40107632, E-post: maia@frostark.no

Merknader sendes også i kopi til Røyken kommune:

Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

E-post: postmottak@royken.kommune.no

Merk posten: 0050 Båtstø Midtre

VIDERE SAKSGANG

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Røyken kommune for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Oslo, 04.11.18

Frost Arkitekter AS ved Maia Hodne

Adresse: Rådhusgata 4, 0151 Oslo Telefon: 45201241

Org. Nr.: 914 016 762 E-post: post@frostark.no