Varsel om oppstart regulering i Asker Kommune / by FrostArkitekter AS

På vegne av eiere varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Marieroveien 7 (gnr/bnr 73/14) samt et 15m bredt område for veitrase. Planområdet er omtrent 6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Tilsvarende plan ble også varslet i mars 2016, men av forskjellige grunner ble saken satt på vent. Planforslaget er ikke endret siden forrige varsling.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Området er uregulert, og gjeldende plan for området er kommuneplan for Asker med siste rullering i 2014. Nåværende boligområde ble avsatt i kommuneplanen etter innspill fra grunneier.

Illustrasjon 2: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Marieroveien 7 vist med stiplet strek.

Illustrasjon 2: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Marieroveien 7 vist med stiplet strek.

Formålet med detaljreguleringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to nye eneboliger og fradeling av tomter til dette formålet.

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Etter vår vurdering er området allerede avsatt til boligformål i kommuneplanen, og detaljplanen omfatter ikke vesentlige nye utbyggingsformål i tillegg til at planen ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Brede Nielsen og Marianne Broholm Einarsen.
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 Informasjon, medvirkning og merknader

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 12.12.2018 til:
Frost Arkitekter AS v/Rønnaug Gabrielsen
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 412 77 414                                                                                                            

E-post: ronnaug@frostark.no

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

 sted: Oslo                    dato: 29.10.2018                                                        
                                 
Frost Arkitekter AS ved Rønnaug Gabrielsen