VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR KLØFTAVEIEN 121 / by Siri Sandbeck Walther

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune.

Planområdet er ca. 14 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet.

Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, samt tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samen veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til regulert gang- og sykkelvei ved gnr./bnr. 22/14 (regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud.)

  0 
  0 
  1 
  16 
  86 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  101 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon       SEQ Illustrasjon \* ARABIC     1     : Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

Eiendommen gnr/bnr 22/11 er ikke regulert, men sonet til boligområde med krav til reguleringsplan.

  0 
  0 
  1 
  21 
  113 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  133 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    2     : Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Illustrasjon 2: Utsnitt av dagens gjeldende kommuneplan hvor eiendommen er avsatt til boligbebyggelse.

Agnorveien er regulert til vei med fortau mellom Munkerud i sør til og med krysset Agnorveien X Kløftaveien I reguleringsplan for Munkerud næringsområde, plan ID: 20100137. Kløftaveien er regulert med vei og gang- og sykkelvei frem til Kløftaveien 106 i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud, plan ID: 19920077.

 

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. De eneste boligområder som skal konsekvensutredning er: Punkt 25, vedlegg I: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. Dette området er i samsvar med overordnet plan da det i kommuneplanen er avsatt til bolig - fremtidig. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning

  0 
  0 
  1 
  18 
  99 
  Frost Arkitekter AS 
  1 
  1 
  116 
  14.0 
 
 
  
 
  
 
  Normal 
  0 
  
  
  21 
  
  
  false 
  false 
  false 
  
  NO-BOK 
  JA 
  X-NONE 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 /* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Vanlig tabell";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:Calibri;}
 
  Illustrasjon      SEQ Illustrasjon \* ARABIC    3     : Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Illustrasjon 3: Kløftaveien 121 med omkringliggende regulerte og uregulerte områder. 

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligprosjekt med ca. 30 små boenheter. Nesodden kommunes boligsosiale handlingsplan for 2013-2030 konkluderer med at det er et stort behov for små boliger på Nesodden (som spesielt kan dekke behovene til unge i etableringsfasen, eldre og andre vanskeligstilte i boligmarkedet.)

Boligene har tilhørende garasjeanlegg under leilighetene på bakkeplan. Det legges også opp til noe parkering på terreng.

Det skal opparbeides gode utearealer for beboerne. Det er ønskelig at uteområdet kan være et positivt tilskudd også for andre beboere i nærområdet.

All bebyggelse legges utenfor bekkens hensynssonen. Boligarealene er løftet ca. 2-3 m over nivået der bekken løper. Faren for vannskader i boligarealene er derfor svært liten da eksisterende terreng er ca. 3 meter høyere enn bekkens nivå.

Innkjøring til planområdet vil bli fra Agnorveien. Agnorveien og krysset Agnorvn. /Kløftavn. vil derfor opparbeides slik at det er tilfredsstillende utformet som følge av en økt belasting. Det skal sikres også tilfredsstillende siktlinjer i krysset Agnorveien/ Kløftaveien. 

Det vil opparbeides en gang- og sykkelvei langs Kløftaveien – fra planområdet mot vest, frem til regulert gang- og sykkelvei som stopper ved gnr./bnr. 22/14.

I plan- og teknikkutvalgets møte, avholdt 28.11.17 ble det enstemmig vedtatt oppstart av reguleringsplan. Utvalget sluttet seg til rådmannens konklusjon og anbefalinger i saksfremlegget.

Plan- og teknikkutvalget bestemte at blågrønn faktor (BGF) skal beregnes og være minst 0,8. Blågrønn faktor er et verktøy som sikrer at vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet blir tatt hånd om i prosjektets uterom. Blågrønn faktor blir et viktig verktøy i planarbeidet for å sikre gode, grønne uterom og gode løsninger for overvannshåndtering.

Det etableres maks en parkeringsplass pr. boenhet, samt maks fem gjesteparkerings-plasser totalt på området.

 

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Gulbjørnrud Eiendom AS på vegne av Lars Gulbjørnrud.

Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 

Informasjon, medvirkning og merknader

Dokumenter fra planinitiativet  kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.


Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter,

se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 2. mars 2018 til:
Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632        

E-post: maia@frostark.no

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.