VARSEL OM OPPSTART REGULERING / by Inger Svare

På vegne av eiere varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Marieroveien 7 (gnr/bnr 73/14) samt et 15m bredt område for veitrase. Planområdet er omtrent 6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Illustrasjon 1 Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og deling av tomter. Planområdet er ca 16 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 6.mai 2016 til :
Frost Arkitekter AS v/Inger Svare Morset
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Telefon: 45201241         E-post:
inger@frostark.no
http://frostark.no

ILLUSTRASJONER: 

KART DAGENS SITUASJON

KART FORSLAG TOMTEDELING