VARSEL OM OPPSTART REGULERING / by Inger Svare

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING I VOLLEN, ASKER

På vegne av eiere i Julius Madsens vei varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygninglovens §12-8 for eiendommene: 
Julius Madsens vei 2 og 3 m.fl (gnr/bnr 73/13, 73/58 og deler av 73/22) samt ca 15m bredt område for veitrase for Marieroveien og Julius Madsens vei.

PLANOMRÅDE MERKET MED STIPLET TYKK STREK

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse og deling av tomter. Planområdet er ca 16,5 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert.

Merknader, synspunkter og spørsmål kan sendes skriftlig innen 22.april 2016 til: 
Frost Arkitekter AS v/Inger Svare Morset
Jongsåsveien 3, 1338 Sandvika
Telefon: 45201241    E-post: inger@frostark.no
http://frostark.no/

ILLUSTRASJONER: 

KART DAGENS SITUASJON

KART FORSLAG TOMTEDELING