VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN by FrostArkitekter AS

REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLANEN VESLEHEIMEN, FOR SLEMMESTADVEIEN 401, VOLLEN ASKER
På vegne av eier varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Slemmestadveien 401 (gnr./bnr. 64/18). Eiendommen gnr./bnr. 76/117 og 64/121 er også inkludert i varslingsfiguren, men det er ikke planlagt for tiltak på disse eiendommene. Deler av eiendommene gnr/bnr. 64/150, 76/117, 64/151 (vei-eiendommen Blomsterstykket) og 22/103 (vei-eiendommen Strandengveien) er også tatt med i varslingsfiguren.

Planområdet er omtrent 8 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag regulert til Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares, men avsatt til bolig i kommuneplanen.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Varslingsområdet er regulert til:

  • Spesialområde, bevaring (eksisterende bolig på eiendommen)

  • Spesialområde, friluftsområde (Høybakkdammen)

  • Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere deler av området for Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares, til boligformål, frittliggende småhusbebyggelse.

Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Illustrasjon 2: Utsnitt reguleringsplanen Vesleheimen. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt.

Illustrasjon 2: Utsnitt reguleringsplanen Vesleheimen. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt.

Illustrasjon 3: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Slemmestadveien 401 er avsatt til bolig. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt

Illustrasjon 3: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Slemmestadveien 401 er avsatt til bolig. Rød figur indikerer plassering av ny boligtomt

Formålet med reguleringsendringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny enebolig og fradeling av tomt til dette formålet. For å kunne gjøre dette, må det foretas en endring i gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for Vesleheimen 2005, der området er regulert til Spesialområde, natur, terreng og vegetasjon bevares. Hensikten bak reguleringsformålet er å sikre ivaretakelse av best mulig forhold for amfibiebestanden som oppholder seg i Høybakksdammen. Det er i forbindelse med denne reguleringsplanendringen utarbeidet en faglig vurdering av amfibiebestanden i Høybakkdammen av biolog Kjell Sandaas, der det blir foreslått tiltak for å legge til rette for best mulig skjøtsel og tilrettelegging for amfibienes territorie.

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Etter vår vurdering er området allerede avsatt til boligformål i kommuneplanen, og detaljplanen omfatter ikke vesentlige nye utbyggingsformål i tillegg til at planen ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Trine Bendixen, eier av Slemmestadveien 401, gnr./bnr. 64/18.
Frost Arkitekter er utførende konsulent

Informasjon, medvirkning og merknader

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 13.09.2019 til:

Frost Arkitekter AS v/Rønnaug Gabrielsen
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 412 77 414   E-post: post@frostark.no

Merknadene sendes også i kopi til Asker kommune:

Asker Kommune, Postboks 353 1372 Asker

Epost: postmottak@asker.kommune.no

 Merk posten: 0125 Slemmestadveien 401

 

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅDE, BÅTSTØ MIDTRE, RØYKEN KOMMUNE. by FrostArkitekter AS

Vi viser til varslingsbrev datert 08.06.18, varsel om oppstart detaljregulering for Sundbyveien 89. Varslingsbrevet kan leses her. Planområdet ble i varslingen omtalt som Sundbyveien 89, men korrekt benevning for plansaken er Båtstø Midtre.

På vegne av Båtstø Terrasse AS varsler Frost Arkitekter AS om utvidet planområde i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for Båtstø Midtre henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen Sundbyveien 89, gnr/bnr 47/18, i Røyken Kommune. Eiendommen skal reguleres til boligformål, frittliggende småhusbebyggelse.

Skjermbilde 2018-12-07 kl. 12.20.02.png

Planområdet er ca. 43 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gnr./bnr. 47/18, 47/30, 47/64, 47/17, 47/69, 47/68, 47/71, 47/70 47/65 og 47 /101 , deler av Sundbyveien og Hytteveien, samt deler av nevnte eiendommers tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.


Det skal opparbeides en ny innkjøring fra Sundbyveien til Hytteveien, som også vil bli innkjøring til planområdet. Det skal anlegges et nytt busstopp ved dagens innkjøring til Sundbyveien 89.

Da planen ble varslet i juni 2018 ble det ikke veistrekningen langs Sundbyveien, mellom Kleiva og Båtstøveien, tatt med i varslingsområdet. Hensikten med å utvide planområdet er å inkludere denne veistrekningen for å detaljregulere for gang- og sykkelvei mellom Kleiva og busstoppet ved Båtstøveien.

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG MERKNADER

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på̊ nettsiden til Frost arkitekter underhttp://frostark.no/kunngjoringer/ og kan også̊ sees på̊ Røyken kommune sin hjemmeside.

Varsel for oppstart av planarbeidet kan leses på http://frostark.no/kunngjoringer/2018/6/12/varsel-om-oppstartav-detaljregulering-for-sundbyveien-89, eller ved henvendelse til saksbehandler hos Frost Arkitekter.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 18.01.2019 til:

Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne, Rådhusgata 4, 0151 Oslo

Telefon: 45917335 / 40107632, E-post: maia@frostark.no

Merknader sendes også i kopi til Røyken kommune:

Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

E-post: postmottak@royken.kommune.no

Merk posten: 0050 Båtstø Midtre

VIDERE SAKSGANG

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Røyken kommune for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Oslo, 04.11.18

Frost Arkitekter AS ved Maia Hodne

Adresse: Rådhusgata 4, 0151 Oslo Telefon: 45201241

Org. Nr.: 914 016 762 E-post: post@frostark.no

Varsel om oppstart regulering i Asker Kommune by FrostArkitekter AS

På vegne av eiere varsles oppstart av reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommene:

Marieroveien 7 (gnr/bnr 73/14) samt et 15m bredt område for veitrase. Planområdet er omtrent 6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnitt. Området er i dag uregulert, men avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Tilsvarende plan ble også varslet i mars 2016, men av forskjellige grunner ble saken satt på vent. Planforslaget er ikke endret siden forrige varsling.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Illustrasjon 1: Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

Planområdet:

Området er uregulert, og gjeldende plan for området er kommuneplan for Asker med siste rullering i 2014. Nåværende boligområde ble avsatt i kommuneplanen etter innspill fra grunneier.

Illustrasjon 2: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Marieroveien 7 vist med stiplet strek.

Illustrasjon 2: Utsnitt kommuneplan 2018-2030, Marieroveien 7 vist med stiplet strek.

Formålet med detaljreguleringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to nye eneboliger og fradeling av tomter til dette formålet.

Initiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Det inntrer ikke krav om konsekvensutredning. Etter vår vurdering er området allerede avsatt til boligformål i kommuneplanen, og detaljplanen omfatter ikke vesentlige nye utbyggingsformål i tillegg til at planen ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Saksbehandler i kommunen har også konkludert med at det antas at det ikke er behov for konsekvensutredning for planen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstillere er Brede Nielsen og Marianne Broholm Einarsen.
Frost Arkitekter er utførende konsulent for planleggingen.

 Informasjon, medvirkning og merknader

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost arkitekter, se kontaktinformasjon.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 12.12.2018 til:
Frost Arkitekter AS v/Rønnaug Gabrielsen
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 412 77 414                                                                                                            

E-post: ronnaug@frostark.no

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Asker kommune for saksbehandling.

Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.  

 sted: Oslo                    dato: 29.10.2018                                                        
                                 
Frost Arkitekter AS ved Rønnaug Gabrielsen

Godkjent reguleringsplan by FrostArkitekter AS

Kommunestyret i Asker behandlet i vår reguleringsplan for Julius Madsens vei 2 og 3. Reguleringsplanen legger opp til 9 solrike, flotte eneboligtomter i Vollen. Innstillingen i kommunestyret ble enstemmig vedtatt. Nå jobbes det videre med å ferdigstille tomtene slik at de kan legges ut for salg. Flere har allerede vist stor interesse for de naturnære og store tomtene. Kontakt oss gjerne dersom dette er av interesse for deg.

Julius madsens vei.jpg
 

Frost vokser! by FrostArkitekter AS

Vi er så heldige å ha fått en ny medarbeider!

Rønnaug Gabrielsen ble uteksaminert med mastergrad fra NTNU i 2004. Rønnaugs store styrke er hennes brede erfaring med å følge prosjekter gjennom alle faser, fra reguleringsplan til ferdigstillelse. Hun har arbeidet mye med både ombygging av eksiterende boliger, fritidsboliger og nye boliger for private kunder, og større leilighetskomplekser for boligutviklingsfirmaer og entreprenørselskaper. Rønnaug har lang fartstid i bransjen, og kjenner ulike utfordringer man kan stå ovenfor i en byggeprosess.

Vi gleder oss stort over å ha Rønnaug med på laget!

Varsel om utvidet planområde, Kløftaveien 121, Nesodden Kommune. by FrostArkitekter AS

Vi viser til varslingsbrev datert 16. januar 2018, varsel om oppstart detaljregulering for Kløftaveien 121. Varslingsbrevet finner du her

Frost Arkitekter AS på vegne av Gulbjørnrud Eiendom AS, varsler utvidet planområde i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplan for Kløftaveien 121 henhold til plan- og bygningslovens §12-8 for eiendommen: gnr/bnr 22/11, i Nesodden kommune. Eiendommen skal reguleres til boligformål med tilhørende formål, som parkering og renovasjon

Planområdet er ca. 21,6 dekar med avgrensning som vist på kartutsnittet. Planområdet vil hovedsakelig bestå av eiendommen gnr./bnr. 22/11, men berører også tilliggende eiendommer i nord og øst. Planavgrensningen omfatter også deler Kløftaveien og Agnorveien, samt veienes tilliggende eiendommer. Plangrensen kan komme til å bli justert noe som resultat av planprosessen.

Det vil opparbeides gang- og sykkelvei langs Kløftaveien, fra Kløftaveien 121 til Søderlindsvei der gang- sykkelveien i dag opphører. Det skal også opparbeides en felles innkjøring til eiendommene 22/47 og 22/24. Innkjøringen skal oppabeides på eiendommen 22/48.

Da planen ble varslet i januar 2018 ble det ikke hele strekningen langs Kløftaveien frem til Søderlindvei varslet, da deler av gang og sykkelveien allerede er regulert i reguleringsplan for Rv. 157 Gjøfjell-Munkerud. Denne strekningen av gang- og sykkelveien skal reguleres på nytt slik at gang- og sykkelvei kan opparbeides i henhold til dagens vei- og gatenorm.

Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

Utsnitt nytt planområde, avgrensing med stiplet tykk strek.

Gjeldende regulering i området

Gjeldende regulering i området

Dokumenter fra planinitiativet vil bli publisert på nettsiden til Frost arkitekter under http://frostark.no/nyheter og kan også sees på Nesodden kommune sin hjemmeside.

Ved spørsmål kan man henvende seg til saksbehandler hos Frost Arkitekter, se kontaktinformasjon

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes innen 7. september 2018 til:

Frost Arkitekter AS v/ Maia Hodne
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Telefon: 45917335 / 40107632

E-post: maia@frostark.no

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nesodden kommune for saksbehandling.
Etter første behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig innsyn. Det vil da bli anledning for å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

Rammetillatelse by FrostArkitekter AS

Vi har nå fått rammetillatelse for ombyggingen av en enebolig i Oslo Kommune. Utgangspunktet er en to-etasjes bolig  som skal totalrenoveres og tillegges en ekstra etasje og boenhet. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Dagens bolig

Dagens bolig

rendringer2.jpg
rendringer3.jpg

Rammetillatelse by FrostArkitekter AS

Vi har nå fått rammetillatelse for ombyggingen av en enebolig i Drammen Kommune. Utgangspunktet er en en-etasjes bolig med krypkjeller og saltak, som skal totalrenoveres og tillegges en ekstra etasje. Vi gleder oss!

Render 02.jpg
Render 04.jpg